บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี (PM)

IEC  Pubi  271  ได้ให้ค่านิยมของคำว่า " บำรุงรักษา "  ไว้ดังนี้   " การบำรุงรักษา เป็นการผสมผสานกันของการทำงานด้านเทคนิค และ การจัดการเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพของอุปกรณ์ หรือฟื้นฟูสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา "


การบำรุงรักษาแบบป้องกัน เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำทุกวงรอบโดยทั่วไปก็จะทำทุก 1 ปี เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของความผิดปกติในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งนี้ หลังจากการทำ PREVENTIVE MAINTENANCE และ ตรวจสอบพบความผิดปกติ ก็สามารถหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้มีเวลาในการวางแผนในการซ่อมบำรุง ทั้งยังควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

          

Visitors: 116,345