CTMS Technology เป็นผู้ให้บริการทั้งในงาน Installation, Maintenance และ Repair ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30ปี ได้สร้างความพร้อมทั้งบุคคลากร, เครื่องมือหนัก, เครื่องมือทดสอบ และ ข้อมูล Manual ต่างๆที่มีความจำเป็นในงาน Installation, Maintenance และ Repair เพื่อให้ผลงานออกมาได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย ต่อตัวผู้ใช้งานที่ได้ให้ความไว้วางใจในการทำงานของเราCTMS Technology ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะงานด้าน Preventive Maintenence ได้มีการจัดให้มีคู่มือการทำงานและมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ทำให้มีความสม่ำเสมอ ดังนี้ 

 

 

 

          

 

Visitors: 116,347